Home Новини Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України №1049

Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України №1049

41
0

 Уряд на своєму засіданні 11 липня 2013 року прийняв постанову №  562 якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049.

 Проект постанови прийнято на виконання завдання підпункту 2 пункту 1 Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженого Указом Президента України від 25 червня 2013 року №342.

 Зазначений документ передбачає удосконалення Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Текст документа: “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049” № 562

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2013 р. №  562

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 жовтня 2011 р. № 1049

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917; 2012 р., № 1, ст. 28) зміни, що додаються.

                  Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

Інд.17

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. №  562

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2011 р. № 1049

1. У назві та тексті постанови слова “громадськими організаціями та творчими спілками” замінити словами “інститутами громадянського суспільства”.

2. У Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова “громадськими організаціями та творчими спілками” замінити словами “інститутами громадянського суспільства”;

2) доповнити пункт 1 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“У цьому Порядку термін “інститут громадянського суспільства” означає громадські об’єднання із статусом юридичної особи та творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

3) абзац п’ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

“організатор конкурсу — центральний або місцевий орган виконавчої влади, що є розпорядником бюджетних коштів та/або відповідальним виконавцем бюджетної програми;”;

4) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

“5. Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.”;

5) у пункті 7:

в абзаці другому та восьмому слово “її” замінити словом “його”;

абзаци третій та п’ятий викласти в такій редакції:

“копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення) інституту громадянського суспільства, скріплені його печаткою (у разі наявності);”;

“копії податкових звітів інституту громадянського суспільства за попередні два роки;”;

6) у пункті 8:

в абзаці четвертому слово “відмовилася” замінити словом “відмовився”;

в абзаці дев’ятому слова “у попередньому бюджетному періоді” замінити словами “у попердніх двох бюджетних періодах”;

7) в абзаці четвертому пункту 10 слова “яка подала” замінити словами “який подав”;

8) у пункті 14:

в абзаці четвертому слова “не виконала програми (не реалізувала проекту, заходу)” замінити словами “не виконав програму (не реалізував проект, захід)”, а слово “її” — словом “його”;

в абзаці сьомому слово “яка” замінити словом “який”;

9) у пункті 15:

абзаци перший — десятий замінити абзацами такого змісту:

“15. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

відповідність запланованих заходів програми (проекту, заходу) поставленій меті програми (проекту, заходу);

очікувана результативність програми (проекту, заходу), у тому числі наявність конкретних результативних показників виконання програми;

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері;

наявність можливості продовження виконання програми (реалізації проекту, заходу) або здійснення подібних заходів після припинення фінансування за рахунок бюджетних коштів.

Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним із передбачених цим Порядком критеріїв за шкалою від нуля до п’яти балів. Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія за результатами оцінки конкурсних пропозицій приймає на своєму засіданні рішення про визнання переможців конкурсу з пропозицією щодо обсягів виділення бюджетних коштів для виконання (реалізації) відповідних програм (проектів, заходів).”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Остаточні обсяги бюджетних коштів для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу, визначаються організатором конкурсу з урахуванням вимог бюджетного законодавства та принципу економного використання бюджетних коштів.”;

10) у пункті 18:

в абзаці четвертому слово “визнана” замінити словом “визнаний”;

в абзаці шостому слово “якої” замінити словом “якого”;

11) пункт 20 виключити;

12) у тексті Порядку слова “громадські організації та творчі спілки” в усіх відмінках замінити словами “інститути громадянського суспільства” у відповідному відмінку, а слова “громадська організація, творча спілка” в усіх відмінках і формах числа — словами “інститут громадянського суспільства” у відповідному відмінку і числі.

_________________

Previous articleУ рамках реалізації регіональної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області оголошено набір до «Обласної школи громадського активіста»
Next articleМінсоцполітики формуватиме і реалізовуватиме державну політику у сфері волонтерської діяльності