Home Аналітика Партнерство “Відкритий Уряд”: влада та громадськість спільно розробили проект Плану

Партнерство “Відкритий Уряд”: влада та громадськість спільно розробили проект Плану

41
0

27 березня робочою групою, що працювала в складі представників органів державної влади та громадських експертів, підготовлений проект плану впровадження в Україні міжнародної ініціативи “Партнерство Відкритий Уряд”.

План дій

з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

 ВСТУП

Україна цілком поділяє принципи Декларації Відкритого Уряду щодо важливості забезпечення відкритості та прозорості державної політики, залучення до її вироблення інститутів громадянського суспільства, впровадження високих стандартів професійної чесності в державному управлінні.

Держава визнає виклики, які постали перед нею на шляху до становлення демократії. Неналежний рівень партнерської взаємодії органів влади та громадськості позначається на якості рішень, що приймаються владою. Актуальним залишається реальне забезпечення прозорості державної політики та доступності інформації про роботу органів влади. Прояви корупції становлять загрозу для соціально-економічного розвитку суспільства. Недостатнім є рівень впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в державне управління з метою наближення його до потреб громадян.

Через участь у Партнерстві Відкритий Уряд Україна прагне віднайти та впровадити ефективні механізми подолання зазначених викликів для досягнення  високого ступеню відкритості і доброчесності урядування.

У тісному партнерстві з інститутами громадянського суспільства планується здійснити рішучі кроки, спрямовані на посилення взаємодії органів влади та громадськості під час підготовки і реалізації державних рішень, забезпечення доступу до публічної інформації, застосування дієвих інструментів протидії корупції, підвищення ефективності державного управління, у тому числі через широке застосування електронних технологій.

Уряд визнає, що потужним інструментарієм у розбудові відкритого урядування є використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів взаємодії, можливостей соціальних мереж, як шлях до модернізації організації управління в країні, підвищення прозорості влади, покращення доступу до та обмін інформацією, налагодження постійно діючого діалогу із громадськістю. Постійний обмін інформацією між Урядом, інститутами громадянського суспільства, громадянами – це основа для формування пріоритетів соціально-економічного розвитку та підвищення інноваційної спроможності країни. Уряд впроваджуватиме відповідні інтерактивні платформи як нові механізми спільних партнерських дій.

Представники громадськості взяли активну участь у підготовці проекту Плану дій, у тому числі під час публічних заходів, що проводилися в регіонах України.

Для реалізації зобов’язань, визначених Планом дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», за участю громадськості буде розроблено імплементаційний план.

Надалі буде забезпечено максимальні можливості для участі громадськості у реалізації запланованих заходів, проведенні громадського моніторингу їх ефективності.

Враховуючи висловлене вище, а також після проведених консультацій з громадськістю Україна визначає наступні виклики: посилення партнерської взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства; забезпечення доступу до публічної інформації; запобігання та протидія корупції; забезпечення належного врядування шляхом підвищення якості надання адміністративних послуг та впровадження електронного урядування.

 ДОСЯГНЕННЯ З ПОБУДОВИ ВІДКРИТОГО УРЯДУ НА СЬОГОДНІ

У сфері залучення громадськості до формування та реалізації державної політики

Урядом України протягом останніх років прийнято ряд важливих рішень з питань участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Зокрема, передбачено: обов’язкове проведення консультацій з громадськістю з важливих питань державного і суспільного життя, функціонування при всіх органах виконавчої влади консультативно-дорадчих органів – громадських рад, сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. З 2008 року, враховуючи європейський досвід проведення консультацій з громадськістю, на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» громадськість має можливість обговорювати проекти нормативно-правових актів, що розробляються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади. Зазначені урядові ініціативи покликані забезпечити відкритість і прозорість державної політики та спростити умови участі громадян в управлінні державними справами. У 2012 році утворено Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України, якою підготовлено Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, затверджену Указом Президента України № 212/2012 від 24 березня 2012 року.

У сфері доступу до публічної інформації

13 січня 2011 року прийнято Закон України № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», що визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Цей Закон запроваджує міжнародні стандарти відкритості і є ще одним реальним кроком держави у процесі інтеграції в міжнародне співтовариство.

У сфері протидії корупції, забезпечення прозорості формування та реалізації антикорупційної політики

Одним із основних напрямків державної політики є зусилля, спрямовані на подолання та протидію корупції. 7 квітня 2011 року прийнято Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», спрямований на імплементацію міжнародних стандартів у сфері подолання корупції. Зазначений Закон отримав позитивний висновок Групи держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО).

21 жовтня 2011 року Указом Президента України № 1001 схвалено Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки, яка передбачає негайне вжиття системних та послідовних заходів, які мають комплексний характер, спрямованих на подолання проявів корупції у всіх сферах суспільного життя.

У сфері підвищення якості надання адміністративних послуг

З метою впорядкування системи надання адміністративних послуг з 2010 року в Україні здійснено низку важливих заходів, зокрема:

• щодо припинення надання адміністративних послуг суб’єктами господарювання;

• щодо створення та ведення реєстру адміністративних послуг;

• щодо скорочення переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг;

• щодо відкриття центрів надання адміністративних послуг у регіонах;

• щодо затвердження стандартів надання адміністративних послуг;

• щодо скорочення переліків платних господарських послуг, що можуть надаватися органами виконавчої влади та підпорядкованими їм бюджетними установами (на 44%).

Крім того, з метою зменшення тиску на фізичних осіб та суб’єктів господарювання переглянуто та скорочено на 36 % кількість платних адміністративних послуг, що надаються центральними органами виконавчої влади та їх територіальними підрозділами.

Також, затверджено Методичні рекомендації з розроблення стандартів адміністративних послуг, які спрямовані на прозорість надання адміністративних послуг. Зокрема, Методичними рекомендаціями передбачено, що стандарт адміністративної послуги повинен містити інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання, у тому числі умови та відповідальних осіб; забезпечити мінімізацію витрат часу та інших ресурсів одержувача послуги.

 У сфері електронного урядування

Значними кроками України на шляху до розбудови електронного урядування стало прийняття Концепції розвитку електронного урядування в Україні та відкриття у 2010 році Національного центру електронного урядування.

Ініціативи з електронного урядування включено до Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ В РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ «ПАРТНЕРСТВО «ВІДКРИТИЙ УРЯД»

Виконання взятих зобов’язань за умови постійної взаємодії з громадянами та партнерства з інститутами громадянського суспільства має стати наріжним каменем у розбудові відкритого урядування в Україні. При впровадженні ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» Кабінет Міністрів спрямовуватиме дії на активне використання інформаційно-комунікаційних технологій, побудову інтерактивних платформ взаємодії та інтеграцію електронних і традиційних технологій.

 І. Залучення громадськості до формування та реалізації державної політики та регіональної політики

1. Здійснення заходів щодо прийняття законів України:

– про благодійництво і благодійні організації;

– про мирні зібрання, з урахуванням рекомендацій Венеціанської Комісії та законопроекту Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права про свободу мирних зібрань;

– про місцевий референдум;

– про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення.

Строк виконання: протягом 2012 року.

2. Розробка нової редакції Закону України «Про органи самоорганізації населення», внесення змін до нормативно-правових актів, що регламентують питання, пов’язані із забезпеченням їх створення та діяльності, в частині спрощення процедур створення органів самоорганізації населення, розширення їх фінансової та матеріальної бази, створення гарантій діяльності тощо.

Строк виконання: грудень 2012 року.

3. Внесення змін до постанов Кабінету Міністрів, що регламентують взаємодію з інститутами громадянського суспільства, в частині проведення консультацій з громадськістю, проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

Строк виконання: грудень 2012 року.

4. Здійснення комплексу заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань проведення консультацій з громадськістю та взаємодії із громадськістю у процесі формування і реалізації державної й регіональної політики.

Строк виконання: листопад 2012 року.

ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації

1. Приведення законодавчих актів у відповідність до законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

Строк виконання: вересень 2012 року.

2. Прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону «Про доступ до публічної інформації».

Строк виконання: червень 2012 року.

3. Підготовка, спільно з представниками громадськості, методичних рекомендацій щодо віднесення державними органами, органами місцевого самоврядування відомостей до інформації з обмеженим доступом.

Строк виконання: серпень 2012 року.

4. Підготовка плану заходів щодо запровадження систем обліку публічної інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

Строк виконання: червень 2012 року.

5. Проведення публічного обговорення пропозицій та доопрацювання проекту закону щодо запровадження Суспільного телебачення і радіомовлення в Україні.

Строк виконання: грудень 2012 року.

6. Проведення громадського обговорення щодо запровадження механізму вільного, спрощеного та безкоштовного доступу, у т.ч. через Інтернет, до інформації, що міститься в державних реєстрах, зокрема реєстрі прав на нерухоме майно, реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, земельному кадастрі.

Строк виконання: грудень 2012 року.

7. Забезпечення імплементації в Україні Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей (EITI) відповідно до критеріїв Ініціативи.

Строк виконання: грудень 2012 року.

 ІII. Запобігання і протидія корупції

1. Запровадження системи державного контролю, зокрема його інституційного механізму, за декларуванням майна, доходів і витрат публічних службовців, а також у сфері конфлікту інтересів.

Строк виконання: грудень 2012 року.

2. Внесення змін до Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо забезпечення відкритості відомостей з декларацій про майно, доходи і витрати, а саме оприлюднення на офіційних сайтах органів влади відомостей з декларацій вищих посадових осіб та надання відомостей з декларацій будь-якої посадової особи у відповідь на інформаційний запит.

Строк виконання: грудень 2012 року.

3. Підготовка та поширення практичних рекомендацій щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

Строк виконання: вересень 2012 року.

4. Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів щодо виконання рекомендацій, наданих Україні за результатами 3-го раунду моніторингу ГРЕКО та моніторингу Стамбульського плану дій ОЕСР, в частині:

– встановлення кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення;

– фінансування політичних партій;

– вдосконалення положень щодо конфіскації;

– запровадження відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення;

– посилення гарантій захисту осіб, що повідомляють про правопорушення.

Строк виконання: грудень 2012 року.

5. Розробка в партнерстві з громадськістю регіональних програм запобігання і протидії корупції, що ґрунтуються на провідному вітчизняному та міжнародному досвіді.

Строк виконання: грудень 2012 року.

6. Створення механізму електронних державних закупівель з метою забезпечення прозорості та доброчесності державних закупівель.

Строк виконання: грудень 2012 року.

 ІV.  Забезпечення належного врядування

1. Підвищення якості надання адміністративних послуг

1. Вжити заходів щодо законодавчого врегулювання надання адміністративних послуг

Строк виконання: протягом 2012 року.

2. Розроблення нормативно-правової бази щодо можливості отримання інформації про послуги, які надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування за допомогою засобів телекомунікації.

Строк виконання: протягом 2012 року.

3. Створення єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг.

Строк виконання: протягом 2012 року.

4. Запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі.

Строк виконання: до 2014 року.

5. Створення центрів надання адміністративних послуг в усіх регіонах України.

Строк виконання: протягом 2012 – 2013 років.

2.      Впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії

 1. Розроблення за участю громадськості проекту Програми розвитку електронного урядування.

Строк виконання: грудень 2012 року.

2. Впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Строк виконання: жовтень 2012 року.

3. Створення та введення в дію (експлуатацію) єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та запитів на інформацію.

Строк виконання: жовтень 2012 року.

4. Створення та забезпечення функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності».

Строк виконання: квітень 2013 року.

5. Впровадження пілотного проекту «е-Регіон», зокрема «Електронна Дніпропетровщина».

Строк виконання: грудень 2013 року.

6. Створення на базі Національного центру електронного урядування системи інтерактивної взаємодії з громадянами із використанням соціальних мереж  «Ми розвиваємо е-урядування» (wedevelopegov.gov.ua) для залучення громадян до соціального діалогу з питань формування та реалізації державної політики, прийняття суспільно важливих рішень із врахуванням думки громадянського суспільства.

Строк виконання: грудень 2012 року.

7. Організація та впровадження ініціативи «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування» з метою забезпечення вільного доступу до офіційної інформації, взаємодії громадян із владою через бібліотеки, навчання бібліотекарів користуванню ресурсами та технологіям е-управління, проведення інформаційної кампанії та популяризації тематики електронного урядування.

 

Строк виконання: грудень 2013 року.

8. Введення в дію порталу «Менеджмент знань з електронного урядування» з описом кращих практик впровадження електронного урядування в Україні.

 

Строк виконання: липень 2013 року.

Previous articleОприлюднений річний звіт про стан розвитку благодійництва в 2011 році
Next articleОГС України здатні взяти на себе вагому частину функцій із надання соціальних послуг