Home Аналітика Аналіз системи державної статистики, обліку та оцінки розвитку інститутів громадянського суспільства в...

Аналіз системи державної статистики, обліку та оцінки розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні

319
0

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА ОЦІНКИ РОЗВИТКУ  ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Як уже зазначалося, інститути громадянського суспільства (ІГС) в Україні, як і в більшості інших країн світу, наразі не є об’єктом цілісного обліку, моніторингу та аналізу статистичної та адміністративної інформації.

Для розробки рекомендацій щодо необхідних змін у цих сферах необхідно проаналізувати сучасні базові концепції та класифікації інститутів громадянського суспільства, основні і допоміжні (сателітні) національні рахунки, у яких відображено внесок ІГС.

Розділ І. Інститути громадянського суспільства у Класифікації інституційних секторів економіки України

Класифікації державної статистики в Україні використовують систему національних рахунків 1993 року (далі – СНР 93), яку прийняли ООН, Європейська Комісія, Організація економічного співробітництва і розвитку, Світовий Банк та інші міжнародні організації.

Об’єктом цієї класифікації є інституційні одиниці, які належать до певного сектору або під сектора економіки.

Інституційні одиниці мають ознаку операційної та фінансової незалежності – принаймні, вона включає укладання договорів та інших зобов’язань від власного імені, самостійну майнову відповідальність, а також існування для таких одиниць повної системи рахунків та статистичної звітності.

Інституційні одиниці відповідно до СНР 93 включають, з одного боку резидентів та нерезидентів (міжнародні та інші екстериторіальні організації, як-от іноземні посольства, військові бази тощо), так і юридичних та фізичних осіб або групи таких осіб.

Державна статистика України (Класифікація інституційних секторів економіки України, чинна з 01.06.2005 р.) виділяє п’ять інституційних секторів економіки:

–       не фінансові корпорації;

–       фінансові корпорації;

–       сектор загального державного управління;

–       домогосподарства;

–       некомерційні організації, що обслуговують домогосподарства.

Шостим сектором є «Інший світ», тобто нерезиденти, які включають екстериторіальні органи.

Корпорації-резиденти поділяються на державні, приватні та під іноземним контролем.

В державній статистиці України не існує чіткого зв’язку між неприбутковим статусом організації з точки зору її оподаткування, а саме, включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, і її належністю до інституційного сектору економіки.

Зокрема, до приватних не фінансових корпорацій належать такі ІГС, що можуть бути включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, а також їх підприємства:

–       підприємства об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) (код 180)

–       підприємства споживчої кооперації (код 185)

–       обслуговуючі кооперативи (код 320)

–       споживчі кооперативи (код 330)

–       сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (код 350)

–       асоціація (код 510)

–       споживче товариство (код 930)

–       спілка споживчих товариств (код 935).

До фінансових приватних корпорацій належать:

–       кредитні спілки

–       недержавні пенсійні фонди

При цьому, державні пенсійні фонди та фонди обов’язкового соціального страхування належать до сектору загального державного управління.

Домашні господарства поділяються на під сектори:

–       роботодавці

–       наймані працівники

–       само зайняті особи

–       одержувачі доходу від власності, пенсій та інших трансфертів.

Важливо, що до само зайнятих осіб належать особи, які не залучають найманих працівників, та члени домогосподарств, які працюють безплатно в рамках таких домогосподарств (в т.ч. члени домогосподарств фізичних осіб-підприємців).

Домогосподарства можуть складатися з однієї чи кількох фізичних осіб, незалежно від родинних зв’язків, які спільно проживають в одному житловому приміщенні, мають спільні доходи і витрати.

Важливо, що чинна Класифікація включає до домогосподарств осіб, які постійно або тривалий час проживають у релігійних громадах (монастирях, комунах тощо), лікарнях, пенітенціарних установах, закладах соціальних послуг тощо.

Нарешті, окремий сектор некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства, включає, згідно з чинною Класифікацією:

–       політичні партії

–       інші громадські організації

–       благодійні організації і фонди

–       соціально-культурні підрозділи не фінансових і фінансових корпорацій.

Категорія «інші громадські організації» включає:

–       власне громадські організації

–       спілки громадських організацій

–       релігійні організації

–       творчі спілки

–       професійні спілки

–       організації роботодавців

–       об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

–       обслуговуючі кооперативи

–       сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи

Стосовно можливості включення обслуговуючих кооперативів до різних інституційних секторів, чинна Класифікація передбачає поділ на ринкові та неринкові некомерційні організації залежно від того, чи впливають встановлені цими організаціями ціни на попит на їхні товари чи послуги.

Як указано вище, ринкові НКО включено до приватних не фінансових корпорацій; НКО, що контролюються і переважно фінансуються державними органами, належать до сектору загального державного управління.

Благодійні організації класифікуються як об’єднання майна для визначених законом благодійних цілей (видів діяльності), навіть якщо ці організації мають членів.

Третя група некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства, включає соціально-культурні підрозділи не фінансових або фінансових корпорацій, які надають послуги у сфері освіти, охорони здоров’я, культури та відпочинку своїм працівникам і членам їхніх сімей безкоштовно або за зниженими цінами за рахунок прибутку таких корпорацій.

Облік таких підрозділів дуже ускладнений, оскільки дуже часто вони не мають ознак операційної та фінансової незалежності і перебувають на балансі відповідних корпорацій.

Кількісні показники інституційного сектору «некомерційні організації, що обслуговують домогосподарства», не мають наразі належного рівня точності стосовно інститутів громадянського суспільства з двох головних причин.

Перша: розподіл окремих видів ІГС між різними інституційними секторами (обслуговуючі кооперативи, установи (заклади) громадських організацій, органи самоорганізації населення).

Друга: включення підрозділів фінансових і не фінансових корпорацій до сектору «некомерційні організації, що обслуговують домогосподарства», але без спеціальної класифікації таких підрозділів.

Як буде показано у власне паспорті, це не дозволяє достатньо точно визначити основні макроекономічні показники громадянського суспільства (кількість інституційних одиниць, зайнятість, суми доходів і витрат).

Подібна проблема є загальною для СНР 93 та країн, які її застосовують. Тому запропоновано кілька способів уточнити показники неприбуткових організацій або ІГС у цілому. На нашу думку, найбільш обґрунтованим серед них є запровадження допоміжних (сателітних) рахунків у складі національних рахунків, які дозволять окремі облік, моніторинг та оцінку статистичних даних про ІГС, які діють у всіх інституційних секторах.

Розділ ІІ. Інститути громадянського суспільства у Класифікації видів економічної діяльності України

Класифікація видів економічної діяльності України також гармонізована з міжнародними і регіональними класифікаціями, що уможливлює міжнародні порівняння. Перегляд класифікацій видів економічної діяльності, як правило, здійснюється раз у 5-10 років у зв’язку із постійними змінами видів товарів і послуг.

Ці класифікації, що застосовуються в Україні, можна поділити за сферою застосування:

–       міжнародні (зареєстровані у Переліку класифікацій ООН)

–       регіональні (класифікації Європейського Союзу)

–       національні (державні класифікації в Україні).

Найбільш поширеними класифікаціями видів економічної діяльності є Міжнародна стандартна класифікація видів економічної діяльності ООН (ISIC rev. 4, 2006), Класифікація видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE Rev. 2, 2006).

Державні класифікатори видів економічної діяльності України – чинний (ДК : КВЕД 2005) та той, що набере чинності з 1 січня 2012 року (ДК КВЕД 2010, затверджено Наказом Держспоживстандарту № 547 від 11.10.2010 р.) – узгоджені з класифікацією ЄС, яка дедалі деталізується, особливо у сфері надання послуг.

  NACE (Rev. 1.1, 2002) NACE (Rev. 2, 2007)
Секції 17 21
Розділи 62 88
Групи 224 272
Класи 514 615

Паралельно застосовуються класифікації продукції та товарів – Міжнародна стандартна торговельна класифікація (SITC rev. 4, 2007), Класифікація продукції за видами діяльності Європейського Союзу (CPA 2008).

Проте, згідно з методологією дослідження, статистична інформація щодо структури та обсягу окремих товарів і послуг не оцінюється для паспорту громадянського суспільства.

Всі інституційні сектори можуть бути представлені у кожному з видів економічної діяльності, указаних у Таблиці 2 в паспорті.

Таблиця 1. Класифікація видів економічної діяльності України (секції)

ДК : КВЕД 2010 (чинний з 01.01.2012 р.) ДК : КВЕД 2005 (чинний у 2005-2011 роках)
A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство A Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
B Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B Рибальство, рибництво
C Переробна промисловість C Добувна промисловість
D Постачання електрики, газу, пари і кондиційонованого повітря D Переробна промисловість
E Водопостачання; каналізація; поводження з відходами E Виробництво та розподіл електрики, газу та води
F Будівництво F Будівництво
G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G Торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
H Транспорт; складське господарство; поштова та кур’єрська діяльність H Діяльність готелів і ресторанів
I Тимчасове розміщення та організація харчування I Діяльність транспорту та зв’язку
J Інформація та телекомунікації J Фінансова діяльність
K Фінансова та страхова діяльність K Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг; надання послуг підприємцям)
L Операції з нерухомим майном L Державне управління
M Професійна, наукова та технічна діяльність M Освіта
N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N Охорона здоров’я, надання соціальної допомоги
O Державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування O Надання комунальних і індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту
P Освіта P Діяльність домашніх господарств
Q Охорона здоров’я; надання соціальної допомоги Q Діяльність екстериторіальних органів та органів
R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R  
S Надання інших видів послуг[2] S  
T Діяльність домашніх господарств T  
U Діяльність екстериторіальних органів та органів U  

Розділ ІІІ. Допоміжні (сателітні) національні рахунки

Універсальний характер СНР 93 та похідних класифікацій є однією з їх головних переваг. Проте, для надання цим концепціям, рахункам і стандартам більшої гнучкості передбачено можливість створення допоміжних (сателітних) національних рахунків. Таку можливість передбачають і методики державної статистики України.

Прикладами таких допоміжних сателітних рахунків може бути Допоміжний (сателітний) рахунок туризму (2001), який застосовують ООН, Міжнародна організація туризму та Європейська Комісія.

Доволі широку і послідовну спробу виділити неприбуткові організації в цілому здійснили Департамент статистики ООН та Центр досліджень громадянського суспільства Університету імені Джонса Хопкінса (США)[3]. По суті, терміни «неприбуткові» чи «добровільні» організації у цій системі є аналогами інститутів громадянського суспільства.

Запропонована ними система допоміжних (сателітних) національних рахунків має також скорочену та розширену версію і може включати кількадесят показників, у тому числі, оцінку внесків волонтерів. Після успішного тестування у 14 країнах, ця система поступово інтегрується в системи державної статистики держав-членів ООН. Запровадження подібної системи, як зазначалося вище, було би доцільним і для України.

Значними досягненнями запропонованої системи допоміжних (сателітних) рахунків, зокрема, є:

–       уточнення ознак неприбуткових організацій для міжнародних порівнянь

–       єдина класифікація цих організацій по видам і цілям діяльності

–       визначення основних і додаткових показників, специфічних для неприбуткових організацій (благодійні внески, волонтерство тощо)

–       узгодженість з загальними макроекономічними рахунками СНР 93.

Таблиця 2. Міжнародна Класифікація неприбуткових організацій (International Classification of Non-Profit Organizations, ICNPO)

Міжнародна Класифікація неприбуткових організацій (International Classification of Non-Profit Organizations, ICNPO) Міжнародна Класифікація цілей неприбуткових організацій (Classification of Purposes of Non-Profit Institutions, COPNI) Класифікація державної статистики України
         
Група 1 Культура і дозвілля      
1100 Культура і мистецтво 03.2 Послуги у сфері культури Товариства охорони пам’яток історії та культури
        Культурно-виховні об’єднання
        Творчі спілки
         
1200 Аматорський спорт 03.1

03.1

Послуги у сфері спорту і рекреації Оздоровчі та фізкультурно-спортивні громадські організації
1300 Соціальні клуби та інші види дозвілля Інші громадські організації
Група 2 Освіта та дослідження      
2100 Початкова і середня освіта 04.1 Дошкільна і початкова освіта Громадські організації у сфері освіти
04.2 Середня освіта Дитячі громадські організації
2200 Вища освіта 04.3   Молодіжні, у т.ч. студентські громадські організації
    04.4    
2300 Інша освіта 04.5    
    04.7    
2400 Дослідження     Науково-технічні товариства
Група 3 Охорона здоровя      
3100 Лікарні і реабілітаційні центри 02.3 Послуги лікарень  
3200 Заклади догляду  
3300 Психічне здоров’я та втручання у кризових ситуаціях 02.2 Амбулаторні медичні послуги  
3400 Інші послуги у сфері охорони здоров’я      
Група 4 Соціальні послуги      
4100 Соціальні послуги 05.1 Послуги у сфері соціального захисту Об’єднання ветеранів та інвалідів
    Жіночі організації
4200 Надзвичайні ситуації та гуманітарна допомога Громадські організації по захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС
4300 Фінансова допомога та утримання  
Група 5 Природне довкілля      
5100 Охорона природного довкілля 08.1 Охорона природного довкілля, не включена до інших класів Організації охорони природного довкілля
5200 Захист тварин 08.1 Охорона природного довкілля, не включена до інших класів
09.1 Послуги, не включені до інших класів
Група 6 Розвиток і житло      
6100 Соціально-економічний розвиток і розвиток громад 05.1 Послуги у сфері соціального захисту  
09.1 Послуги, не включені до інших класів
6200 Житло 01.1 Житло Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
6300 Зайнятість і професійна підготовка 04.5 Освіта, не включена до інших класів  
    09.1 Послуги, не включені до інших класів  
Група 7 Право, адвокасі, політика      
7100 Громадські та адвокасі організації 09.1 Послуги, не включені до інших класів Інші громадські організації
7200 Право і правові послуги
7300 Політичні організації 07.1 Послуги політичних партій Політичні партії
        Громадські рухи
Група 8 Благодійні інститути і розвиток волонтерства      
8 100 Благодійні фонди, що надають гранти     Благодійні організації
8 200 Інші благодійні інститути та організації з розвитку волонтерства 09.1 Послуги, не включені до інших класів
Група 9 Міжнародна діяльність      
9 100 Міжнародна діяльність 09.1 Послуги, не включені до інших класів Громадські організації національних і дружніх зв’язків
Група 10 Релігія      
10 100 Релігійні конгрегації та асоціації 06.0 Релігія Релігійні організації
Група 11 Підприємницькі і професійні організації, професійні спілки      
11 100 Підприємницькі організації 09.1 Послуги, не включені до інших класів Організації роботодавців
11 200 Професійні організації 07.3 Послуги професійних організацій Професійні організації
11 300 Професійні спілки 07.2 Послуги професійних спілок Професійні спілки
Група 12 Некласифіковані      
12 100 Некласифіковані в інших класах 09.1 Послуги, не включені до інших класів Інші громадські організації

Загальними ознаками неприбуткових організацій у запропонованій системі визнаються:

–       інституційний характер (державне визнання, але не обов’язково статус юридичної особи)

–       приватний характер (відокремленість від державних органів, організації можуть виконувати лише делеговані, а не власні адміністративні повноваження)

–       заборона розподілу прибутку (чистого доходу) між учасниками організацій та/або особами, які контролюють таких учасників

–       самоврядування (державні службовці можуть брати участь в управлінні тільки як приватні особи, не потрібен дозвіл державних органів на припинення організацій)

–       добровільний характер участі в організаціях (ця умова, правда, виключає з-поміж неприбуткових ті професійні організації, членство у яких обов’язкове).

Організації, які задовольняють цим ознакам, визнаються неприбутковими незалежно від їх включення до інституційних секторів СНР 93.

Так, лікарні чи університети можуть бути і не фінансовими приватними корпораціями, і державними чи квазі-державними установами, і закладами благодійних чи інших некомерційних організацій, що не контролюються і не фінансуються переважно державою.

Ознаки окремих ІГС (як-от органів самоорганізації населення, професійних самоврядних організацій або організацій роботодавців) можуть потребувати додаткового уточнення з огляду на характер адміністративних повноважень, які можуть мати такі організації в Україні.

Розділ IV. Національні статистичні звіти

1. З поміж 17 затверджених форм державних статистичних спостережень некомерційні організації подають окремі звіти тільки стосовно секції 13 (статистика соціальних послуг), до якої включають річні звіти правової та політичної статистики:

2. Спеціальні звіти ІГС

4.1. Звіт 1-громадська організація (про діяльність громадської організації станом на 1 січня) (затверджено Наказом ДКСУ № 365 від 01.10.2007 р.)

Ці звіти подають центральні органи легалізованих громадських організацій, в .ч. про діяльність місцевих осередків, не пізніше 10 березня наступного року. Політичні партії та благодійні організації цей звіт не подають.

Звіт включає сім основних розділів:

– загальна характеристика (6 граф)

– громадська активність за рік (7 граф)

– джерела фінансування та витрати (16 граф)

– діяльність регіональних осередків (в областях) (3 графи)

– джерела фінансування за рік (11 граф)

– витрати за рік (10 граф)

– структурні осередки на території інших держав (2 графи).

4.2. Звіт 1-ПГО (про політичні партії і громадські організації станом на 1 січня)

Ці звіти подають органи Міністерства юстиції, державні адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад не пізніше 20 січня наступного року.

3. Як видно зі щорічного статистичного бюлетеня «Громадські організації», за 2009 рік лише близько 40% легалізованих громадських організацій подавали звіти; доступ до спеціальної статистичної звітності інших видів ІГС наразі обмежений. Наприклад, політичні партії та благодійні організації не подають Звіт 1-громадська організація.

Форми цих звітів містять значний масив даних стосовно «фізичного виміру» діяльності громадських організацій (кількість проведених семінарів, виставок та інших заходів). Втім, вибірка громадських організацій, які надають ці звіти, не достатня для загальної оцінки відповідної діяльності навіть одного виду ІГС.

Тому приклади частки ІГС у відповідних видах діяльності в цілому мають ілюстративний характер. Згідно зі статистичним бюлетенем «Громадські організації в Україні у 2009 році», громадські організації України прозвітували про організацію протягом 2009 року 17 020 виставок, в т.ч. 101 міжнародної (с. 48). Проте, загальна кількість виставок, врахованих у державній статистиці за 2009 рік, становила лише… 512 виставок та 564 ярмарки. Подібні розбіжності не дозволяють проводити не тільки кількісний, а й якісний аналіз звітів про діяльність громадських організацій. Тому ці звіти можуть використовуватися тільки як додаткові джерела статистичної чи адміністративної інформації.

Розділ V. Дискусійні питання державної статистики ІГС в Україні

Класифікація інституційних секторів

В чинній системі державної статистики України відсутні допоміжні (сателітні) національні рахунки, які дозволяють з достатньою повнотою і точністю аналізувати діяльність всіх видів некомерційних організацій, а не лише тих, що обслуговують домогосподарства.

Рекомендується провести необхідні консультації з ІГС та державними органами щодо запровадження таких допоміжних (сателітних) рахунків.

СНР 93 не включає кооперативи будь-якого виду до некомерційних організацій, оскільки вони можуть розподіляти прибуток між своїми членами. В класифікації інституційних секторів в Україні передбачено можливість включення кооперативів до некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства.

Крім того, соціальні підрозділи не фінансових або фінансових корпорацій, які наразі включаються до інституційного сектору «некомерційні організації, що обслуговують домогосподарства», також можуть отримувати прибуток, який включається у баланс відповідних корпорацій. Натомість підприємства та заклади (установи) некомерційних організацій, створені для цілей зайнятості чи підготовки окремих груп (інвалідів, безробітних тощо) не розподіляють прибуток, якщо їх засновниками (учасниками) є некомерційні організації.

Рекомендується уточнити перелік видів організацій та органів, які можуть бути включені до допоміжного (сателітного) національного рахунку неприбуткових організацій.

Класифікація релігійних і громадських об’єднань, легалізованих шляхом повідомлення, як некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства, ускладнює кількісний аналіз ІГС у цілому, аж до рівня системних помилок.

Оскільки в Україні їх членами можуть бути тільки фізичні особи, то для цілей статистики рекомендується включити їх до сектору домогосподарств.

Відсутня державна класифікація ІГС, аналогічна класифікації суб’єктів малого підприємництва, яка дозволила би окремий облік таких ІГС за показниками: види економічної активності; мета (COPNI); загальний розмір доходу/кількість зайнятих.

Рекомендується включити до допоміжного (сателітного) національного рахунку відповідні дані про ІГС, що діють у різних інституційних секторах.

Класифікація видів діяльності

Відповідно до СНР 93 та її допоміжних (сателітних) рахунків, фінансові корпорації, які є організаціями взаємної вигоди членів-фізичних осіб (кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди тощо) можуть бути включені до неприбуткових організацій, якщо національне законодавство забороняє їм розподіляти прибуток між учасниками.

Оскільки законодавство України, в т.ч. Податковий кодекс, прямо передбачає розподіл прибутку таких фінансових корпорацій між їх учасниками, включення фінансових корпорацій до допоміжного (сателітного) рахунку в Україні не рекомендується.

Дискусійним залишається статус самоврядних професійних організацій, що виконують делеговані державою повноваження, а також критерії статусу іноземних некомерційних організацій. Рекомендується враховувати при визначенні таких критеріїв як судову практику Європейського Союзу (як-от рішення у справі Stauffer), так і національне законодавство.

Треба зважати на те, що законодавство України визнає код виду економічної діяльності для інших цілей, ніж статистична інформація, умовним та таким, що не створює правових наслідків для осіб. Наприклад, для застосування нормативно-правових актів в інших сферах, та для виконання договорів КВЕД є припущенням і не має сили юридичного доказу[4].

Основні нормативні посилання для розробки допоміжних (сателітних) рахунків для ІГС:

Регламент (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року № 1893/2006 (Regulation EC № 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) № 3037/90); Закон України «Про державну статистику».


[1] Підготовлено Українським незалежним центром політичних досліджень

[2] Цей сектор включатиме діяльність організацій підприємців, професійних спілок, професійних громадських організацій, релігійних організацій, політичних організацій, а також громадських організацій, не включених до інших угруповань

[3] Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts. United Nations, NY, 2003.

[4] Методика класифікації видів економічної діяльності